ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดป่าไผ่
 
   ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดป่าไผ่ มุ่งมั่นสร้างโอกาส ส่งเสริมการเรียนรู้คู่เทคโนโลยีตามเป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐ สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานการศึกษา โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ บริหารจัดการโดยการใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม การนิเทศภายในแบบชี้แนะ สร้างสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเน้นการศึกษาเพื่อปวงชน ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
   
 
ปรัชญาโรงเรียนวัดป่าไผ่
สร้างความสุขทางการเรียน
เสริมความเพียรทางปัญญา
พัฒนาสู่ความคิด
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


คำขวัญโรงเรียนวัดป่าไผ่
สร้างเสริมคุณธรรม
เลิศล้ำวิชาการ
ประสานชุมชน
พัฒนาคนให้มีความสุข
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง