ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 61
ปกหน้า 103
คำนำ สารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.18 KB 90
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 61 180
ปกหลัง JPEG Image ขนาดไฟล์ 208.6 KB 82
เผยแพร่ผลงาน
วิจัย การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรม Think Pair Share (นิติยา ปั้นย้อย) 54
นวัตกรรม การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรม Think Pair Share (นิติยา ปั้นย้อย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 52
วิจัย Think Pair Share สร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรม (ครูนิติยา ปั้นย้อย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 59
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดแบบเพื่อนคู่คิด (ครูนิติยา ปั้นย้อย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 89
งานวิจัย (ครูนงนุช คุ้มพันธ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 78
นวัตกรรม การใช้เทคนิคแบบเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share) (ครูนงนุช คุ้มพันธ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 115
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.26 KB 52
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดป่าไผ่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 805.4 KB 59