ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 61
ปกหน้า 69252
คำนำ สารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.18 KB 69290
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 61 70291
ปกหลัง JPEG Image ขนาดไฟล์ 208.6 KB 68988
เผยแพร่ผลงาน
วิจัย การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรม Think Pair Share (นิติยา ปั้นย้อย) 68938
นวัตกรรม การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรม Think Pair Share (นิติยา ปั้นย้อย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 71053
วิจัย Think Pair Share สร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรม (ครูนิติยา ปั้นย้อย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 68933
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดแบบเพื่อนคู่คิด (ครูนิติยา ปั้นย้อย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 72255
งานวิจัย (ครูนงนุช คุ้มพันธ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 69371
นวัตกรรม การใช้เทคนิคแบบเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share) (ครูนงนุช คุ้มพันธ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 69078
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑-๑๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.26 KB 68768
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดป่าไผ่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 953.73 KB 68890