ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 61
ปกหน้า 141
คำนำ สารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.18 KB 128
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 61 332
ปกหลัง JPEG Image ขนาดไฟล์ 208.6 KB 101
เผยแพร่ผลงาน
วิจัย การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรม Think Pair Share (นิติยา ปั้นย้อย) 84
นวัตกรรม การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรม Think Pair Share (นิติยา ปั้นย้อย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 245
วิจัย Think Pair Share สร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรม (ครูนิติยา ปั้นย้อย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 91
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดแบบเพื่อนคู่คิด (ครูนิติยา ปั้นย้อย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 188
งานวิจัย (ครูนงนุช คุ้มพันธ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 98
นวัตกรรม การใช้เทคนิคแบบเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share) (ครูนงนุช คุ้มพันธ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 137
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑-๑๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.26 KB 9
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดป่าไผ่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 953.73 KB 85