ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2509
งบประมาณ : 140,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ 017ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 550,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 1,920,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 4 แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 3,031,144
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์หลังที่ 1 แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 300,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์หลังที่ 2 แบบ อื่น อื่น (สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 1,104,803
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหลังที่ 1 แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหลังที่ 2 แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหลังที่ 3 แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหลังที่ 4 แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 111,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม หลังที่ 5 แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 101,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหลังที่ 6 แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูหลังที่ 1 แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 45,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่นหลังที่ 1 แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 130,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬาหลังที่ 1 แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 20,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬาหลังที่ 2 แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬาหลังที่ 3 แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 101,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำหลังที่ 1 แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำหลังที่ 2 แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 95,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำหลังที่ 3 แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 72,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้ว/ถนนหลังที่ 1 แบบ คสล. (ถนนคอนกรีต)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 468,200
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้ว/ถนนหลังที่ 1 แบบ คสล. (รั้ว)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 468,200
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่ดินสำนักงานลำดับที่ 1 ลักษณะของที่ดิน ที่ดินโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2509
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..