ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

นายณรงค์ โพธิ
ช่างไฟฟ้า 4

นายศรันวิทย์ นพโสภณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

นางสาวอาภรณ์ ราศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ