ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวัลภา สุวรรณภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมานิตย์ จันทะบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางกมลทิพย์ สร้อยสังวาลย์
ครู คศ.3

นางรานี ตันสิน
ครู คศ.3

นางระเบียบ อุบลวัตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2