ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ (
MISSION)
๑.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๒.      พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ สพฐ. สมศ.

๓.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 สู่ครูมืออาชีพ

๔.      ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
 อย่างมีคุณภาพ

๕.      ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน

เป้าประสงค์ (GOALS)

๑.      ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๒.      ผู้เรียนมีคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา

๓.      ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่ครูมืออาชีพ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔.      สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
 สูโรงเรียนดีประจำตำบล

๕.      สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน