ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
10 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 ส่งคะแนนให้ครูประจำชั้นและจัดทำเอกสารธุรการห้องเรียน
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑
20 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 การเยี่ยมชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
คณะกรรมการนิเทศฯ
18 ก.ย. 61 ถึง 19 ก.ย. 61 การเยี่ยมชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
คณะกรรมการนิเทศฯ
17 ก.ย. 61 การเยี่ยมชั้นเรียนระดับอนุบาล
คณะกรรมการนิเทศฯ
23 ส.ค. 61 ถึง 24 ส.ค. 61 การสังเกตการสอนระดับมัธยมศึกษา
คณะกรรมการนิเทศฯ
21 ส.ค. 61 ถึง 22 ส.ค. 61 การสังเกตการสอนระดับประถมศึกษา
คณะกรรมการนิเทศฯ
20 ส.ค. 61 การสังเกตการสอนระดับอนุบาล
คณะกรรมการนิเทศฯ
20 ส.ค. 61 ถึง 24 ส.ค. 61 ประเมินการอ่านเขียน ครั้งที่ ๒
ครูธนญา และครูประจำชั้น
14 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ครูสงกรานต์/ครูศิริประภากรณ์
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ครูวัลภา และคณะครู บุคลากรทุกท่าน
08 ส.ค. 61 กิจกรรมวันอาเซียน
ครูรานี และคณะครู บุคลากรทุกท่าน
26 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ครูเพ็ญศิริและคณะครู บุคลากรทุกท่าน
26 ก.ค. 61 การเยี่ยมชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
คณะกรรมการนิเทศฯ
24 ก.ค. 61 กิจกรรมวันเฉลิมฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐
ครูสายสุนีย์และคณะครู บุคลากรทุกท่าน
24 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 การเยี่ยมชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
คณะกรรมการนิเทศฯ
23 ก.ค. 61 การเยี่ยมชั้นเรียนระดับอนุบาล
คณะกรรมการนิเทศฯ
19 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ ๑
ครูสุภาพร
28 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ครูอรรณนพ/ครูจิระยุทธ์
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่/กิจกรรมวันภาษาไทย
ครูพรรณ และครูสุภาพร คณะครูทุกท่าน
21 มิ.ย. 61 ถึง 22 มิ.ย. 61 การสังเกตการสอนระดับมัธยมศึกษา
คณะกรรมการนิเทศฯ
19 มิ.ย. 61 ถึง 20 มิ.ย. 61 การสังเกตการสอนระดับประถมศึกษา
คณะกรรมการนิเทศฯ
18 มิ.ย. 61 การสังเกตการสอนระดับอนุบาล
คณะกรรมการนิเทศฯ
18 มิ.ย. 61 ถึง 22 มิ.ย. 61 ประเมินการอ่านเขียน ครั้งที่ ๑
- ประเมินการอ่านเขียนนักเรียนชั้น ป.๑-๖ ทุกคน
- วัดความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ครูธนญา และครูประจำชั้น
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู
ชุดข้าราชการ ครูสายสุนีย์และคณะทำงาน
13 มิ.ย. 61 รับการตรวจนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นางศิริรัตน์ คอยเกษม ศึกษานิเทศ สพป.สระบุรี เขต 2 เข้านิเทศติดตามผลและเยี่ยมชมโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู บุคลากรทุกท่าน
29 พ.ค. 61 หยุดเรียนวันวิสาขบูชา
24 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 การเยี่ยมชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
คณะกรรมการนิเทศฯ
22 พ.ค. 61 ถึง 23 พ.ค. 61 การเยี่ยมชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
คณะกรรมการนิเทศฯ
21 พ.ค. 61 การเยี่ยมชั้นเรียนระดับอนุบาล
คณะกรรมการนิเทศฯ
16 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
15 พ.ค. 61 เปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1/2561