ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการปั้นดาวสู่ฝัน
--กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ
--กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการวันสำคัญ
--กิจกรรมวันสำคัญตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(วันพ่อ, วันแม่, วันเข้าพรรษา)
--กิจกรรมวันสำคัญตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(วันภาษาไทย, วันสุนทรภู่)
--กิจกรรมวันสำคัญตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
--กิจกรรมวันสำคัญตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
--กิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(วันเด็ก, วันสถาปนาลูกเสือ, วันมหาธีรราชเจ้า, วันไหว้ครู)
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
--กิจกรรมแหล่งเรียนรู้จากตู้กระจก
--กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
--กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยี
--กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
--กิจกรรมประเมินการอ่านเขียนคิดคล่องทุกระดับชั้น ป.1-ม.3
--กิจกรรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
--กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน คิกคำนวณ
--กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
--กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
--กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานด้วยรูปแบบของโครงงาน
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการยะระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา
--กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net, NT, LAS
--กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ก่อนประถม
--กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
--กิจกรรมค่ายคณิตศาสจตร์
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น
--กิจกรรมอบรมผูกผ้าประดับในงานพิธีต่างๆ
--กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านกลองยาว
--กิจกรรมผลิตอิฐบล็อกประสาน
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการจัดจ้างครูผู้สอนกลุ่มสาระที่ขาดแคลน

 

โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการอบรม ประชุม สัมมนา พัฒนาบุคลากร
นอกสถานที่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
--กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
--กิจกรรมพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล
--กิจกรรมนิเทศภายใน
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
--กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
--กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
--กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
--กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
--กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อและเทคโนโลยี
ห้องสมุด งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการห้องเรียนคุณภาพ
--กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ในห้องเรียนและห้องสาระ
--กิจกรรมพัฒนามุมประสบการณ์
--กิจกรรมติดตั้งสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษา
--กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
--กิจกรรมประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
--เข้าค่ายลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด
--เข้าค่ายลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด
--ศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน
--กิจกรรมงานวิชาการ
--การให้บริการสานสนเทศ ICT
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 งบอุดหนุนเทศบาลตำบลทับกวาง
โครงการปั้นดาวสู่ฝัน
--ค่ายศิลปะ ดนตรี กีฬา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา
--พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู
--เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนาร และยุวกาชาด
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารวิชาการโรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการโรงเรียนน่าอยู่
--กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
--กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
--กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์
--กิจกรรมปรับปรุงเวทีอาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
--กิจกรรมซ่อมแซมห้องเรียนเด็กพิเศษและห้องพยาบาล
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
--กิจกรรมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
--กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
--กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
--กิจกรรมกีฬาภายใน
--กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
--กิจกรรมเยาวชนป่าไผ่ห่างไกลยาเสพติด
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการคนดีศรีป่าไผ่
--กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะการสร้างวินัยนักเรียน
--กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
--กิจกรรม 5 ส. เขตพื้นที่
--กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน
--กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมและบวชเณรภาคฤดูร้อน
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
--กิจกรรมประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
--กิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษา
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการสานใยรัก
--กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
--กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา
--กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
--กิจกรรมปัจจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และบัณฑิตน้อย
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
--กิจกรรมร้านค้าโรงเรียนเชิงสหกรณ์
--กิจกรรมเพาะเห็ด ปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร
--กิจกรรมคัดแยกขยะ
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 สาธารณูปโภค
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
โรงเรียนวัดป่าไผ่ งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดป่าไผ
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 สาธารณูปโภค

 

โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการครูพันธ์ใหม่ก้าวไกลสู่มืออาชีพ
--กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
--กิจกรรมจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
--กิจกรรมประกวดการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษาร่วมงานประสานพลัง
--กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
--กิจกรรมจัดระบบบริหารบัญชีและพัสดุ
--กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง
--กิจกรรมค่าใช้จ่ายการอบรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงเรียนวัดป่าไผ่
01 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60 โครงการพิเศษสนองนโยบายต้นสังกัด
โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงเรียนวัดป่าไผ่