ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา สุขธนู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง งามพลกรัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีพุทธศักราช 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายพหลยุทธ์ สมิงแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายดิเรก ชูรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีพุทธศักราช 2499
ชื่อ-นามสกุล : นายคำ เผ่าเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีพุทธศักราช 2482