ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธนญา ชนะพันธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางบุปผา จึงตระกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1