ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสงกรานต์ เกตุบุญมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริประภา เรียบร้อย
ครู คศ.1

นายพิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส
ครู คศ.1

นางนิติยา ปั้นย้อย
ครู คศ.2