ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสงกรานต์ เกตุบุญมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริประภา เรียบร้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายพิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางนิติยา ปั้นย้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1