ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
 
เพลงมาร์ชโรงเรียน
 
โรงเรียนใดใหนชื่อลือลั่น

ออ....โรงเรียนนั้นก็ป่าไผ่ของเรา

สถาบันใดไหนงานเพลิดเพรา

ก็สถาบันเก่าของเรานะซี

เพราะภูมิธรรมเงื้องำนำหน้า

เขาจึงพากันว่าป่าไผ่ดีดี

สถาบันเราพราวเพริดศักดิ์ศรี

สมดังที่เป็นศูนย์รวมดวงใจ

ป่าไผ่เอ๋ย ป่าไผ่ นี่เคยยิ่งใหญ่

เรียนเล่นชื่อลือไกลฝากเกียรติไว้ในสนามกีฬา

ป่าไผ่ เอ๋ย ป่าไผ่ นี่เคยเก่งกล้า

เรียนเล่นเป็นดาราเด่นลอยฟ้าทั่วนภาแดนไกล

***********************