ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภาพร อินทร์หอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางนงนุช คุ้มพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1