ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภาพร อินทร์หอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนงนุช คุ้มพันธ์
ครู คศ.3

นางพรรณี เรณูหอม
ครู คศ.3

นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดี
ครู คศ.3