ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนารา นิลนันท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไพทูรย์ ปัจฉิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1