ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างเวลาเรียน โรงเรียนวัดป่าไผ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ม.๑

ม.๒

ม.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 

 

ภาษาไทย

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐

(๓นก.)

๑๒๐

(๓นก.)

๑๒๐

(๓นก.)

คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐

(๓นก.)

๑๒๐

(๓นก.)

๑๒๐

(๓นก.)

วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

(๓นก.)

๑๒๐

(๓นก.)

๑๒๐

(๓นก.)

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

· ประวัติศาสตร์

๑๒๐

๔๐

๑๒๐

๔๐

๑๒๐

๔๐

๑๒๐

๔๐

๑๒๐

๔๐

๑๒๐

๔๐

๔๐

(๑นก.)

๔๐

(๑นก.)

๔๐

(๑นก.)

· ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

· หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต

· เศรษฐศาสตร์

· ภูมิศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

(๓นก.)

๑๒๐

(๓นก.)

๑๒๐

(๓นก.)

สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

(๒นก.)

๘๐

(๒นก.)

๘๐

(๒นก.)

ศิลปะ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

(๒นก.)

๘๐

(๒นก.)

๘๐

(๒นก.)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

(๒นก.)

๘๐

(๒นก.)

๘๐

(๒นก.)

ภาษาต่างประเทศ

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

(๓นก.)

๑๒๐

(๓นก.)

๑๒๐

(๓นก.)

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๘๐

(๒๒นก.)

๘๘๐

(๒๒นก.)

๘๘๐

(๒๒นก.)

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ม.๑

ม.๒

ม.๓

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
 

กิจกรรมแนะแนว

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

กิจกรรมนักเรียน

· ลูกเสือ/ เนตรนารี/ยุวกาชาด

· ชุมนุม

๓๐

๔๐

๓๐

๔๐

๓๐

๔๐

๓๐

๔๐

๓๐

๔๐

๓๐

๔๐

๓๐

๔๐

๓๐

๔๐

๓๐

๔๐

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

(๑๐*)

(๑๐*)

(๑๐*)

(๑๐*)

(๑๐*)

(๑๐*)

(๑๐*)

(๑๐*)

(๑๐*)

รวมเวลาเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รายวิชาเพิ่มเติม

 
 

 

อ่าน-เขียนเรียนสนุก

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

 

อิฐบล็อกประสาน

 
 

๘๐

๘๐

๘๐

คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

 
 

๔๐

๔๐

๔๐

การปลูกพืชเศรษฐกิจ

 
 

๔๐

๔๐

๔๐

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

 
 

๔๐

๔๐

๔๐

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

หมายเหตุ: (๑๐*) หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สอนแทรกในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
– ยุวกาชาด ให้ได้จำนวน ๑๐ ชั่วโมงต่อปี