ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนัญญา แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัชฎาพร สีแสง
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาณี ท้วมเลี้ยง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอุษา ปู่โชติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรนิสา อยู่แช่ม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมห้องสมุด
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสมพงษ์ อินหนู
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัจจรา ผาสุข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิตรา บัวนาค
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพ็ญนภา แผนจันทึก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายเสริมสร้างจิตอาสา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนากร แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายอาหารกลางวัน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตนา ทองคล้อย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมสหกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายไกรศร หล้าแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนัทธพงศ์ วงษ์ธัญกร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุวิชา หอมมาก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฐิติวัล ทรัพย์ศรีพงษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิชิต ชูศรี
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่