ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดป่าไผ่
 
                     "โรงเรียนดีมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ รักความเป็นไทยและพัฒนาสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างยั่งยืน"

   
ปรัชญาโรงเรียนวัดป่าไผ่
สร้างความสุขทางการเรียน
เสริมความเพียรทางปัญญา
พัฒนาสู่ความคิด
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญโรงเรียนวัดป่าไผ่
สร้างเสริมคุณธรรม
เลิศล้ำวิชาการ
ประสานชุมชน
พัฒนาคนให้มีความสุข
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง