ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 263) 07 พ.ค. 63
โรงเรียนวัดป่าไผ่ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 293) 13 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ ผ่านกิจกรรม“Think Pair Share”,นิติยา ปั้นย้อย (อ่าน 360) 02 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ (อ่าน 648) 06 พ.ค. 62
เผยแพร่ ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมฯ ,นางวาสนา สุขธนู (อ่าน 708) 06 พ.ค. 62
เผยแพร่ งานวิจัยเรื่องความซื่อสัตย์กับการบวกลบจำนวนเต็มด้วยทฤษฎีเรียนปนเล่น,กฤษฎิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ (อ่าน 330) 06 พ.ค. 62
เผยแพร่ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ฯ,เพ็ญศิริ เริงสูงเนิน (อ่าน 329) 06 พ.ค. 62
เผยแพร่ ผลงาน เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพ,ศรีสุดา พรมภักดี (อ่าน 281) 06 พ.ค. 62
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่ (อ่าน 631) 02 พ.ค. 62
เผยแพร่ ผลงานนวัตกรรม “Think Pair Share สร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรม” ครูนิติยา ปั้นย้อย (อ่าน 661) 21 มี.ค. 62
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 583) 24 ม.ค. 62
เผยแพร่ ผลงานนวัตกรรม การใช้เทคนิคแบบเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share)สู่โครงงานคุณธรรม (อ่าน 852) 26 ส.ค. 61
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2998) 07 ส.ค. 61
โรงเรียนวัดป่าไผ่ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 627) 14 มิ.ย. 61