ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "การใช้กิจกรรมแนะแนว ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าไผ่",นางสงกรานต์ เกตุบุญมี (อ่าน 114) 04 เม.ย. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "การใช้กิจกรรมแนะแนว ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าไผ่",นางสาวศิริประภากรณ์ เรียบร้อย (อ่าน 95) 04 เม.ย. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "จิตอาสา จราจรเพื่อการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย",นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน (อ่าน 113) 04 เม.ย. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "เสริมสร้างคุณธรรมด้วยการบูรณาการวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน” (Integrating cooperative learning and problem-based learning)”,นางสาวสุภาพร เจริญอรุณตระกูล (อ่าน 92) 30 มี.ค. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "Think Pair Share สร้างสรรค์คนดีด้วยโครงงานคุณธรรม",นางสาวสุภาพร (อ่าน 162) 26 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เสริมสร้างคุณธรรมด้วยเทคนิค ยั่วใ (อ่าน 137) 26 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "ระบายสีเด็กดีมีคุณธรรมด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL",น (อ่าน 133) 26 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT สู่เศรษฐกิจพอเพียง",นางสาวปอยหลวง ทิว (อ่าน 146) 26 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "สร้างสรรค์คุณธรรม ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์",นางสงกรานต์ เกตุบุญมี (อ่าน 102) 24 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "นวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใ้เทค (อ่าน 94) 24 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "นวัตกรรมสร้างคนดีบนวิถีความซื่อสัตย์",นางภัสสร์ศศิร์ เจริญผล (อ่าน 91) 24 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณ (อ่าน 108) 24 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "สร้างเสริมคุณธรรมสู่นาฏกรรมไทย โดยใช้โมเดลซิปปา(CIPPA MODEL)"นาง (อ่าน 65) 24 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "Think Pair Share โครงงานคุณธรรมนำวินัย สร้างนิสัยให้มีระเบียบ",น (อ่าน 74) 24 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "สร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย โดยใช้ซิปปาโมเดล",นายศรันย์วิทย์ นพโสภณ (อ่าน 78) 24 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี"สร้างสิ่งประดิษฐ์เสริมคุณธรรมด้วยเทคนิค LT ร่วมกับ PDCA",นางสาวรา (อ่าน 63) 24 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "Think Pair Share สร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรม ยิ้มใส ไหว้สวย ด้วย (อ่าน 51) 24 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "นวัตกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแ (อ่าน 64) 24 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยแผนบูรณาการเพื่อบ (อ่าน 51) 24 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "ผลการใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน(Project based Learning)ในการพัฒน (อ่าน 57) 24 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "สร้างเสริมคุณธรรมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative (อ่าน 54) 24 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "สร้างสรรค์คุณธรรม ด้วยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย",น (อ่าน 55) 24 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "Joke model พัฒนาจิตอาสาด้วยโครงงานคุณธรรม",นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ์ จั (อ่าน 47) 24 ก.พ. 64
รายงานโครงงานโรงเรียนสวยด้วยมือเรา ๕ ส.สุขสราญ (อ่าน 3208) 11 ธ.ค. 63
ช่องทางการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3552) 07 พ.ค. 63
โรงเรียนวัดป่าไผ่ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3599) 13 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ ผ่านกิจกรรม“Think Pair Share”,นิติยา ปั้นย้อย (อ่าน 3672) 02 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ (อ่าน 3922) 06 พ.ค. 62
เผยแพร่ ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมฯ ,นางวาสนา สุขธนู (อ่าน 4001) 06 พ.ค. 62
เผยแพร่ งานวิจัยเรื่องความซื่อสัตย์กับการบวกลบจำนวนเต็มด้วยทฤษฎีเรียนปนเล่น,กฤษฎิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ (อ่าน 3517) 06 พ.ค. 62
เผยแพร่ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ฯ,เพ็ญศิริ เริงสูงเนิน (อ่าน 3595) 06 พ.ค. 62
เผยแพร่ ผลงาน เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพ,ศรีสุดา พรมภักดี (อ่าน 3536) 06 พ.ค. 62
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่ (อ่าน 3785) 02 พ.ค. 62
เผยแพร่ ผลงานนวัตกรรม “Think Pair Share สร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรม” ครูนิติยา ปั้นย้อย (อ่าน 3877) 21 มี.ค. 62
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 3723) 24 ม.ค. 62
เผยแพร่ ผลงานนวัตกรรม การใช้เทคนิคแบบเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share)สู่โครงงานคุณธรรม (อ่าน 4019) 26 ส.ค. 61
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7560) 07 ส.ค. 61
โรงเรียนวัดป่าไผ่ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3716) 14 มิ.ย. 61