ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิทักษ์พงศ์ สร้อยสังวาลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลำใย อิ่มสิน
ครู คศ.3

นางนิติยา ปั้นย้อย
ครู คศ.2

นางสาวกัญญาภรณ์ สีนินทิน
ครู คศ.1

นายพิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส
ครู คศ.1