ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพิทักษ์พงศ์ สร้อยสังวาลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางลำใย อิ่มสิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกัญญาภรณ์ สีนินทิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1