ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางเพ็ชรัตน์ บุญตา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสิริกร ภัทรกรกาญจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวบุญฤดี คำดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2