ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางเพ็ชรัตน์ บุญตา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสิริกร ภัทรกรกาญจน์
ครู คศ.3

นางสาวบุญฤดี คำดี
ครู คศ.3

นางอรอินทร์ สายพันธ์
ครูพี่เลี้ยง