ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางเพ็ชรัตน์ บุญตา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสิริกร ภัทรกรกาญจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวบุญฤดี คำดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางอรอินทร์ สายพันธ์
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0