ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2