ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ โรงเรียนวัดป่าไผ่ได้เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกโดยใช้ศาลาการเปรียญวัดป่าไผ่ทำการเรียนการสอน
โดยมีนายคำ เผ่าเพ็ง เป็นครูใหญ่คนแรก ดำเนินการสอนที่ศาลาการเปรียญวัดป่าไผ่รวม ๑๗ ปีเต็ม
        ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ทางโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองได้พบกับคุณหญิงนิลวรรณ ปิ่นทอง เลขาธิการทำเนียบรัฐบาลที่บ้านสาธิต หน่วยงานสภาสตรีแห่งชาติ ได้ขอคำปรึกษาหารือ เรื่องการก่อสร้างอาคารเรียนให้นักเรียน ซึ่งท่านก็ยินดีสนับสนุน ได้ส่งคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติมีคุณหญิงอรรถวิภาค ไพศาล อาจารย์สัมฤทธิ์ สุวรรณนล พร้อมด้วย นางจรัสศรี รังสิโยทัย ภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี อาจารย์ดวงพร พุ่มฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา มีนายบัวศรี เพ็งแพง นายประยูร คุ้มภัย และนายสฤษดิ์เดช เดินทางไปลำนารายณ์ โดยสภาสตรีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้รถแลนด์โรเวอร์ พร้อมคนขับรถรับส่ง ๑ คนและมีนายประมวล ตรีกานนท์ บริจาคที่ดินให้ ๖ ไร่ นายอำเภอพิบูลธุรภาพขอเพิ่มให้อีก ๖ไร่ รวมเป็น ๑๒ ไร่ โดยจัดการโอนให้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ ตามโฉนดเลขที่ ๓๐๓๑ คิดเป็นค่าที่ดิน ๑๐๓,๓๑๒.๘๐ บาท
        ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๑๔๐,๐๐๐ บาทให้ปลูกสร้างอาคาร แบบ ป.1 ข. ขนาด ๔ ห้องเรียน ไม่ได้ทาสีและปลูกสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
        ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ในปีนี้ทางโรงเรียนได้เชิญชวนชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงินซื้อโต๊ะเรียนแบบ ป.๓ ได้ ๔๘ ชุด ตู้ไม้เก็บเอกสาร ๑ หลัง พร้อมกับความเอื้อเฟื้อขอสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ให้รถแท็กเตอร์ดี ๗ และ นายปี ศิริมา ให้รถแท็กเตอร์ดี ๔ มาช่วยปรับสนามหน้าอาคารเรียนรายละ ๑ วัน และแล้วเสร็จเป็นสนามกีฬาได้ ในปีนี้ ทางโรงเรียนมีปัญหาไม่มีทางเข้าโรงเรียน จึงได้ขอความร่วมมือจากนายประมวล ตรีกาลนนท์ นางสวัสดิ์ คำโคกกรวด ให้บริจาคที่ดินทำถนนเข้าโรงเรียน โดยคณะมีนายเลียบ มินวงษ์ ศึกษาธิการอำเภอ แก่งคอย นายอุดม นายเลิศ สมุห์บัญชี ซึ่งนางสวัสดิ์ คำโคกกรวด นายบุญช่วย คำโคกกรวด และคณะ นายประมวล ตรีกาลนนท์ ได้ทำบันทึกยินยอมยกที่ดิน ให้เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ต่อหน้านายไสว บุญพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอแก่งคอย        
        ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ ๑ หลัง และชาวบ้านมาก่อสร้างส้วมชั่วคราวให้ ๓ ที่ ซึ่งปัจจุบันชำรุดใช้การไม่ได้แล้ว
        ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
        ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบอนามัย ๕ ที่นั่ง
        ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ก. จำนวน ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓
        ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ได้รับงบประมาณต่อเติมห้องเรียนในอาคาร ๐๑๗ ก. อีก ๑ ห้องเรียน เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
        ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน ๐๑๗ ก. ชั้นล่าง ๒ ห้องเรียนเป็นเงิน ๑๑๘,๘๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗
        ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ ๒๐๓-๒๕๒๖ ด้วยงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
        ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างประปา และถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.๓๓ ๑ ชุด (๒ ถัง) ด้วยงบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท
        ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑- ๒๕๒๖ ๑ หลัง
ด้วยงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
        ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕-๒๕๒๙
๑ หลัง ด้วยงบประมาณ ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างเสร็จเมื่อ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
        ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างแบบ สปช.๖๐๑-๒๕๒๖ ๑ หลัง
        ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นางสุภาพร ธรรมวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดป่าไผ่ได้มอบที่ดินให้กับทางโรงเรียนจำนวน ๒๕๐ ตารางวา ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ได้อาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ จำนวน ๑ หลัง ๓ชั้น ๙ ห้องเรียน จำนวนเงิน๓,๐๓๑,๑๔๔ บาท
        ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นางบานเย็น จันทร์สุเทพ คุณแม่ของนางสุพัตรา สมิงแก้ว และนายพหลยุธ สมิงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ ,พ.อ.(พ) พิชัย – นางบังอร จันทร์สุเทพและครอบครัวจันทร์สุเทพ ได้บริจาคเงินจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ได้ก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยทำพิธีวางฐานรากในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
        ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนพร้อมด้วยชุมชนหมู่เฮาบ้านป่าไผ่,ชุมชนหมู่ ๒,หมู่ ๘,หมู่ ๖ บ้านหนองมะค่า,ชุมชนบ้านหนองแหนปางโก,ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า ได้ร่วมกันดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่า เพื่อพัฒนาการศึกษานำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนให้กับทางโรงเรียนและเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชนบ้านป่าไผ่และชุมชนใกล้เคียง รายได้จากการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครั้งนี้ได้ทั้งสิ้น ๗๘๕,๒๘๒ บาท รวมงบประมาณที่ใช้ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์รวมทั้งสิ้น ๑,๑๓๕,๒๘๒ บาท และได้ใช้ชื่อว่า “ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ”
        ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะครู
ผู้ปกครองนักเรียน จัดให้มีงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อจัดทำห้องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ บนชั้น ๓ อาคารสปช.๒/๒๘ โดยใช้ชื่อว่า “ ห้องคอมพิวเตอร์พระธรรมปิฎก สระบุรี ”
        ปัจจุบันโรงเรียนวัดป่าไผ่มีที่ดินจำนวน ๑๒ ไร่ ๒๕๐ ตารางวา มีอาคารเรียน
อาคารประกอบ ดังนี้
        - อาคารเรียน จำนวน ๔ หลัง
           ๑. อาคารเรียนแบบ ป ๑ข จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน (สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ เก่าชำรุดมากขอรื้อถอน)
           ๒. อาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ก. จำนวน ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน
           ๓. อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน
           ๔. อาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ จำนวน ๑ หลัง ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน
        - อาคารอเนกประสงค์ ๒๐๓/๒๕๒๖ จำนวน ๑ หลัง
        - อาคารอเนกประสงค์ฉลองสิริราชสมบัติ จำนวน ๑ หลัง
        - ส้วม 
           ๑. ส้วมแบบอนามัย จำนวน ๑ หลัง ๕ ห้อง
           ๒. ส้วมแบบ ๖๐๑/๒๕๒๖ จำนวน ๔ หลัง ๑๖ ห้อง
        - ห้องพยาบาล จำนวน ๑ หลัง ๑ ห้อง
        - สนามวอลเลย์บอล จำนวน ๑ สนาม
        - เตาเผาขยะ สร้างด้วยเงินบริจาค จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด ( มหาชน) (ปัจจุบันใช้การไม่ได้)
        - โรงเรือนคัดแยกขยะ สร้างด้วยเงินบริจาค จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) 
        - โรงเรือนเครื่องกรองน้ำ สร้างด้วยเงินบริจาค จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)
        - ถนนซีเมนต์หน้าอาคารเรียน สร้างด้วยเงินบริจาค จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)
        - โรงเรือนเครื่องกรองน้ำ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๑)
        - โรงเรือนได้รับงบประมาณอุดหนุนจากโรงไฟฟ้าแก่งคอย ๒
        - เครื่องกรองน้ำระบบอาร์โอได้รับงบประมาณอุดหนุนจากสโมสรโรตารี่สากล
        - ในวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๑ โรงเรียนได้ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองและประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายนอก (ส.ม.ศ.) ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒ 
        - ได้เปลี่ยนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โดยนายจำลอง งามพลกรัง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแทนนายพหลยุธ สมิงแก้ว เนื่องจากเกษียณอายุราชการและนางสาวกุลพรภัสร์ สีหา ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการแทนนายวิเชียร อัมเรศ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนวัดคำพราน

        - ได้เปลี่ยนผู้อำนวยการ โดยนางวาสนา  สุขธนู มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแทนนายจำลอง  งามพลกรัง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ