ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศติดตามการจัดทำแผน ปศพพ.
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดป่าไผ่รับการนิเทศติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง จาก ผอ.สัมฤทธิ์  รงค์ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม ศึกษานิเทศก์จาก สพม.5
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   Facebook โรงเรียนวัดป่าไผ่
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,20:04   อ่าน 189 ครั้ง