ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบอ่าน-เขียน ครั้งที่ 1ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดป่าไผ่ได้ทำการวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารให้แก่นักเรียนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อเติบใหญ่ และนำไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:43   อ่าน 112 ครั้ง