ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมทักษะการคิด วิเคราะห์ เขียน
            วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัดป่าไผ่นำโดย นางวาสนา   สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ และคณะครูจำนวน 7 ท่าน เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรีและสระบุรี กิจกรรม “อบรมแนวทางการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-5” เพื่อทำแผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือในการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 

โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,22:30   อ่าน 108 ครั้ง