ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
              วันจันทร์ที่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางวาสนา   สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่นายเกริกเกียรติ  เตโช  รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้ต้อนรับ นายนนทิศักดิ์  ผาผาย  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางนิภาภรณ์  สุทธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.สบ.2 มาให้คำแนะนำในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตินอกจากนี้ยังมีการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ และมีการนำเสนอขยายผลการอบรมที่ข้าราชการครูได้ผ่านการอบรมมาให้ผู้บริหารและเพื่อนครูในโรงเรียนได้รับทราบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน
 

โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,22:33   อ่าน 112 ครั้ง