ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

           วันศุกร์ที่  8 มกราคม  พ.ศ. 2564 นางวาสนา   สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกริกเกียรติ  เตโช รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดป่าไผ่ ได้ต้อนรับ  นายนนทิศักดิ์  ผาผาย  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพป.สระบุรี เขต 2 ในการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid- 19) และชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารและคณะครูเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,22:52   อ่าน 6 ครั้ง